U bent hier

  • Je identiteitskaart of je wettelijke verblijfsvergunning
  • je attest(en) van vroeger gevolgde jaren of modules (indien dit in een andere instelling behaald werd)
  • je attest voor vrijstelling of voor vermindering van het inschrijvingsgeld

Voor de betaling je bankkaart, opleidingscheques of cash geld.